Initials | QYT Index
Before | Next


廣韻平聲下-12(通40)(原(39)13)庚(古行[古行])耕同用.
[獨立二等韻:合+重紐三等韻:合の半ば(の三等位)]

(,,,).

Related Return 
(ここの唇牙喉三等位を部分とする重紐三等韻),
(もうひとつの二等韻).

Table33(open):Table34(crose) 梗攝.
韻目下注。
 切韻 

澤存堂27a10-28a8.

01*,01,	,(古行),	見,	清,	*,	+,	庚,	12,[6],

02*,02,	,(客庚),	溪,	次清,	*,	,	庚,	6,[1],

03*,03,	,(武庚),	明,	清濁,	*,	,	_(庚),	8,[6],

04*,04,	,(戸),	匣,	濁,	,	+,	横*,	16,[10],

05,05,	,(甫),	幇,	清,	*,	,	横*,	6,[2],

06,06,	,(虎横),	曉,	清,	*,	+,	横,	5,[1],

07,07,	,(古横),	見,	清,	,	+,	横,	6,[1],

08,08,	,(薄庚),	並,	濁,	*,	,	庚,	17,[9],

09,09,	,(許庚),	曉,	清,	,	+,	庚,	3,[2],

10,10,	,(丑庚),	透,	次清,	,	,	庚,	5,[2],

11,11,	,(楚庚),	穿2,	次清,	,	,	庚,	4,[2],

12,12,	,(助庚),	神2,	濁,	,	,	庚,	5,[3],

13,13,	,(於驚),	+*,	清,	+*,	,	京,	7(10),[6],

14,14,	,(撫庚),	滂,	次清,	,	,	庚,	4,[3],

15,15,	,(符),	,	濁,	+,	,	*,	8,[4],

16,16,	,(舉卿),	,	清,	+,	,	京,	7,[4],
(切下002).

17,17,	,(武),	+*,	清濁,	+**,	,	*,	5,[4]31,

18,18,	,(直庚),	定,	濁,	,	,	庚,	7,[4],

19,19,	,(竹),	端,	清,	,	,	_(庚),	2,[1],

20,20,	,(永),	+*,	清濁,	+*,	,	*,	6,[4],

21,21,	,(甫),	+*,	清,	+*,	,	*,	1,[1],

22,22,	,(許榮),	-*,	清,	-*,	,	*,	1,[1],

23,23,	,(去京),	+*,	次清,	+*,	,	京,	1,[1],

24,24,	,(所庚),	審2,	清,	,	,	庚,	10,[6],

25,25,	,(渠京),	+*,	濁,	+*,	,	京,	11,[8],

26,26,	,(語京),	,	清濁,	+,	,	京,	1,[1],

27,27,	,(戸庚),	匣,	濁,	,	+,	庚,	10,[6],

28,28,	,(乃庚),	泥,	清濁,	,	,	庚,	6,[2],
Topic:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ go top of this page ]