[Roman] | [Chinese] |  [English]
[bo5-ui7/ thang1 choe7/](30(55p)).

u7 chit8-keng1 chhu3/, tho2-siau3/ e5 chin1-choe7/.
i2-a2/ lou, i2-tiau5/ louh40, long2 che7 kah4 moaN2-moaN2/,

ia2 koh4 u7 chit8-e5/ choe7/ ti7 hou7-teng7/-nih40.
chu2-lang5/ chiu7 ka7 i1 kong2:
"chhiaN2 li2 bin5-a2 cha2-khi2 khah4-cha2/ lai5 cheh40."

hit4-e5 tho2-siau2/-e50 chiu7 ka1-ki7/ siuN7/:
"cheh4 tek4-khak4 si7 bin5-a2 cha2-khi2/ 
 chu2-lang5/ beh4 tai7-seng1 heng5 goa2-e5-siau3/."

sim1-koaN1-lai7/ chin1 hoaN1-hi2/. 
i1 chiu7 toa7-siaN1 hoah4:
"chit4-keng1-chhu3/ chin1-chiaN3 bo5-chiN5/ lah40. 
 lan2 tai7-ke1/ tng2/-lai50-khi30 oh40."

kip8 kah4 toe7-ji7/ cha2-khi2 chin1-cha2/ 
hit4-e5-lang5/ chiu7 seng1-khi3/,
kio3 chu2-lang5/ heng5 i1-e5-chiN5/.

chu2-lang5/ chiu7 kong2:
"goa2 m7-si7 siuN7-beh4 heng5 li2-e5-chiN5/, 
 in1-ui7 li2 cha7-hng1/ ti7 hit4-hou7-teng7/ choe7/, 
 goa2 sim1-koaN1-lai7/ ke3-boe7-tit4-khi3/. 
 sou2-i2/ chiah4 chhiaN2 li2 kin1-a2-jit8/ khah4-cha2 tam7-poh8-a2 lai5/, 
 thang1 tai7-seng1 tiam3 chit8-te3_i2/ khi3 choe7/.
 goa2 siuN7 an2-ni1/ chiu7 in1 tai7-ke1 naN7 lai5/, 
 iah8 si7 bian2 kiaN1 li2 iu7 bo5 ui7/ thang1 choe7/. 
 chiah4 an2-ni1 kong2/ e0."

hit4-e5 tho2-siau3/ thiaN1-kiN3 chit4-ho7-oe7/, 
khi3 kah4 poaN3-sio2-si2/,
ian5-lou7 kiaN5/ ian5-lou7 kan3-kiau7 chit4-e5 chu2-lang5/ to3/-khi30. 
[Roman] | [Chinese] |  [English]
[無位可坐]IDX

有一間厝,討賬的真多,
椅仔咯,椅條咯,攏坐到滿滿.

尚更有一個坐在戶碇裡,
主人就偷去與伊講:
"請汝明仔早起,較早來[一下]."

彼個討賬的就自己想:
"這得確是拗J早起,
 主人要預先還我的賬."

心肝內真歡喜,
伊就大聲喝:
"此間厝真正無錢了,
 咱大家返來去."

及到第二早起,真早,
彼個人就先去,
叫主人還伊的錢.

主人就講:
"我不是想要還汝的錢,
 因為汝昨昏在彼戶碇坐,
 我心肝內過沒得去,
 所以即請汝今仔日較早淡薄仔來,
 可預先佔一塊椅去坐,
 我想如此,就𢙠大家若來,
 亦是免驚汝又無位可坐,
 即如此講的."

彼個討賬的聽見此號話,
氣到半小死,
沿路行,沿路肏撠此個主人回去. 
[Roman] | [Chinese] |  [English]
[No place to sit]IDX

There was a house, well filled with the bill collectors.
All chairs and benches were fully occupied.

There was even a man sitting in the doorway.
(Seeing this), the master (of the house) went to tell him in private:
"Would you please come (to me) earlier tomorrow morning?"

The bill collector then thought to himself.
"It must mean that tomorrow morning
 the master will first return me the debt."

Very happy in his heart,
the man then spoke aloud:
"There is really no money in this house.
 Let's go home."

Next day, very early in the morning, 
the man first arrived,
and asked the master to return him money.

The master then said:
"I did not mean to return you money (when I spoke to you yesterday).
 As you sat in the doorway yesterday,
 I felt sorry in heart (for you).
 Therefore (I) asked you to come a little earlier today,
 so that (you) can first occupy a chair to sit.
 I suppose in this way even if other people come (later),
 (I) would not have to fear that you would have no place to sit again.
 That's why (I) told you so."

The bill collector, hearing the explanation, 
blew his top in great anger.
On the way back, he kept condemning the master all along.