[Roman] | [Chinese] |  [English]
[gong7 cha1-bou2/](38(77p)).

u7 chit8-ke1 bu2-lu2/ to1 gong7-lang5/.
chhu3-piN1-thau5-be2/ to1 chai1 i1 gong7/.

u7 chit8-jit8/ in1 cha1-bou2-kiaN2/, 
beh4 choe3 chit8-teng2 gin2-a2-bo7/, 
choe3 ho2/ mng7/ lang50:
"taN1 tioh8 an2-choaN2 chiah4 oe7 piN3 iN5/ e50?"

lang5/ chiu7 phian3 i1 kong2:
"li2 chiong1 bo7-a2-ui5/ he7 hit4 thiau7-a2/-nih80,
 chiah4 pang5/ chiu7 oe7-iN5/."

i1 thiaN1-liau2  chin1 hoaN1-hi2/, chiu7 chiau3 an2-ni1/ chhong3/.

in1 lau7-bu2/ tu2 ti7 choe3 phe7-toaN1/, ia2 mng7 lang5 kong2:
"phe7-toaN1-chhui3/ beh4 chaiN2-iuN7 pang5/ chiah4 oe7 bat8/?"

lang5/ iu7 phian3 i1 kong2:
"li2 chiong1 jip8-khi3 phe7-toaN1-toe2 lai7-bin7/ pang5/ chiu7 bat8/."

chiaN3-sit8/ chiu7 chng3 jip8-khi3 lai7-toe2/ pang5/.
pang5 ho2/, in1 cha1-bou2-kiaN2/ bo7-a2/ iah8 pang5 ho2/.
toa7-siaN1 hiam3:
"an2-niaN5/, an2-niaN5/, bo7-a2 pang5 ho2/ lah40.
 taN1 beh4 chaiN2-iuN7-a2 thoeh4 oe7-tit4 khi2/-lai50 nih40?"

in1 lau7-bu2/ ti7 phe7-toaN1-te2 lai7-bin7/ maN7/:
"li2 chit4-e5 si2-gin2-a2/, 
 goa2 si7 pang5/ ti7 phe7-toaN1 lai7-bin7/ boe7-tit4-chhut4/-lai50. 
 naN7 beh4 oe7-tit4-chhut4/-lai50, 
 goa2 chiu7 phah4 cheh4 hou7 li2 si2/ louh40. 
 li2 gong7 beh4 si2/. bo7-a2/ pang5/ he7 thiau7-a2/, 
 beh4 an2-choaN2 oe7-tit4-khi2/-lai50?"

in1 cha1-bou2-kiaN2/ in3 kong2:
"li2 chi1 khiang3/ li2 boe7 gong7/.
 chaiN2-iuN7 pang5 tiam3 phe7-toaN1 lai7-toe2/ 
 boe7-tit4 chhut4/-lai50 nih40?"



 
[Roman] | [Chinese] |  [English]
[戇查某]IDX

有一家母女都戇人.
厝邊頭尾各個都知伊戇.

有一日𢙠查某子,
要做一頂圓的囝仔帽,
做好問人:
"今著按怎即能變圓的?"

人就騙伊講:
"汝將帽仔圍置彼柱仔裡,
 即縫就能圓."

伊聽了真歡喜,就照如此創.

𢙠老母適在做被單,尚問人講:
"被單嘴要怎樣縫即能密?"

人又騙伊講:
"汝將人入去被單底內面縫就密."

正實就鑽入去內底縫,
縫好,𢙠查某子帽仔亦縫好,
大聲喊:
"阿娘,阿娘,帽仔縫好了,
 今要怎樣仔提能得起來呢?"

𢙠老母在被單底內面罵:
"汝此個死囝仔,
 我是縫在被單內面,沒得出來,
 若要能得出來,
 我就打[一下]給汝死咯,
 汝戇要死.帽仔縫置柱仔,
 要按怎能得起來?"

𢙠查某子應講:
"汝真巧,汝沒戇,
 怎樣能縫站被單內底,
 沒得出來呢?"



 
[Roman] | [Chinese] |  [English]
[Foolish women]IDX

There was a family of mother and daughter.  Both were foolish.
Everybody in the neighborhood knew that they were foolish.

One day, the daughter
wanted to make a round child's hat.
When finished, she asked someone:
"Now what should I do to make it round-shaped?"

The man lied to her:
"You can set your hat around a pole to weave.
 It will become round-shaped."

Hearing so she got very happy, and followed that way to make (the hat).

At that time the mother happened to be making a quilt sheet. 
(She) also asked someone:
"How to weave the mouth of the quilt sheet so that it can be seamless?"

The man also lied to her:
"You can have your whole body go inside the quilt sheet to weave.
 It will then be seamless."

(The mother) really went inside (the quilt sheet) to weave.
When (the mother) finished weaving, the daughter also finished weaving the hat.
(The daughter) yelled out:
"Mother, Mother.  The hat weaving is done.
 Now how do I bring it up (from the pole)?"

Inside the quilt sheet, the mother scolded (her):
"You, the damned child.
 I am (just) woven inside the quilt sheet and cannot get out.
 If (I) get to get out,
 I will give you a beat to death.
 How damned foolish you are.  The hat is woven on the pole.
 How can you bring it up?"

The daughter replied:
"You are smart.  You are not foolish.
 (Then) why do you get woven inside the quilt sheet,
 and not able to get out?"