[Roman] | [Chinese] |  [English]
[khun3-kiu5 Giam5-lo5-ong5/](36(71p)).

kou2-cha2/ u7 chit8-e5 sou2-chai7/, 
u7 chit8-e5-lang5/ put4-chi2 pin5-toaN7/.
muiN2-jit8/ to3 ti7 bin5-chhng5/ khun3/, long2 m7-ai3 khi3/-lai50, 
ia2 liam5 beh4 chiah8-png7/, chhui3/ m7-ai3 tin2-tang7/, 
chiu7 an2-ni1/ soah4 go7-si2/.

chit8 si2/-khi30, Giam5-lo5-ong5/ chiu7 tiau3 i1 khi3/ ka7 i1 kong2:
"li2 chian5-se3/ put4-chi2 pin5-toaN7/.
 taN1/ beh4 hoat8 li2 khi3 chhut4-si3 choe3 niauN1/."

pin5-toaN7/_e57 chiu7 kong2:
"khiok4 iah8 si7 bo5-iau3-kin2/, 
 chong2/ si7 kiu5/ li20 li2 hou7 goa2 chhut4-si3 kui1-sin1-khu1 
 long2 ou1-ou1/_e50, 
 kou1-kou1/ piN7-thau5/ lau5 chit8-tiam3 peh8/ chiu7 ho2/."

Giam5-lo5-ong5/ chiu7 mng7 i1 kong2:
"heh4 si7 chaiN2-iuN7/ li2 si7 ai3 chhut4-si3 an2-ni1/?"

hit4-e5 pin5-toaN7/-e57 chiah4 kong2:
"naN7 hou7 goa2 chhut4-si3 an2-ni1/, 
 goa2 chiu7 put4-si5/ bih4 hit4 am3-am3/ e5 sou2-chai7/, 
 ia2 hit4-e5 niau2-chhu2/ khoaN3-kiN3 goa2-e5 piN7-thau5 
 chit8-tiam3 peh8-peh8/, 
 i1 m7-chai1 liah8 choe3 kioh4 si7 khoa2 bi2/ ti7/ leh40, 
 chiu7 oe7 oa2 lai5 beh4 chiah8/, 
 hit4 si5-chun7/ goa2 chhui3/ chit8-e7 khui1/, 
 chiu7 an2-ni1/ ka7 i1 thun1/-loh80-khi30, long2 bian2 hui3-khi3/-lah40." 
[Roman] | [Chinese] |  [English]
[懇求閻羅王]IDX

古早,有一個所在,
有一個人不止怠惰,
每日倒在眠床睏,攏不愛起來,
尚連要食飯,嘴亦不愛震動,就如此續餓死.

一死去,閻羅王就召伊去,與伊講:
"汝前世不止怠惰,
 今要罰汝去出世做貓."

怠惰的就講:
"卻亦是無要緊,
 總是求汝,汝著給我出世,全身軀
 攏烏烏的,
 孤孤鼻頭留一點白就好."

閻羅王就問伊講:
"彼是怎樣,汝是愛出世如此?"

彼個怠惰的即講:
"若給我出世如此,
 我就不時避在彼暗暗的所在,
 尚彼鳥鼠看見我的鼻頭
 一點白白,
 伊不知,拿做叫是些米在得,
 就能倚來要食,
 彼時候,我嘴一下開,
 就如此與伊吞落去,攏免費氣了." 
[Roman] | [Chinese] |  [English]
[A wish to the Judge of the Hell]IDX

Long ago, in some place,
there was a very lazy man.
Each day (he just) lay in bed to sleep, and would not like to get up.
Even when eating food, he would not like to move his mouth, and
thus got starved to death.

Upon death, he was summoned and told by the Judge of the Hell:
"In your past life you were very lazy.
 (So) now (I) will punish you to be born as a cat (in your next life)."

The lazy man then said:
"It doesn't matter either.
 But I beg you.  When I am born, please give me
 a body of pure black
 except only a dot of white in the nose."

The Judge of the Hell then asked him:
"For what reason would you like to be born this way?"

The lazy man then replied:
"If I get to be born this way,
 I will often hide in a dark corner.
 When the mouse sees the white dot in my nose,
 without knowing (me), it will regard it as some rice.
 and come near to eat.
 At that moment, I (will) open my mouth,
 and so gulf it into (my stomach), 
 without having to spend any effort at all."