[Roman] | [Chinese] |  [English]
[Thau1 khan1 gu5/ e50] (11(17p)).

u7 chit8-e5 gia5-ke5-e5/.
peng5-iu2/ u7 khoaN3-kiN3/ i10 chiah4 mng7/-i10:
"li2 choe3 sim2-mihN8 phaiN2-tai7/ chiah4 oe7 an2-ni1/ e50."

i1/ chiu7 kong2:
"goa2 tui3 koe1/ nih40 keng1-koe3/, 
 u7 khoaN3-kiN3 ti7 thou5-kha1/ u7 chit8-tiau5 chhau2-soh4/. 
 goa2 khoaN3-cho3 bo5 lou7-eng7/ e5 mngh8/. 
 chiu7 khioh4-khi3-lai5/ thoeh8 leh4 chiu7 kiaN5/, 
 soah4 hong5 hoat8 kah4 chit8-khoan2/."

peng5-iu2/ mng7-i1 kong2:
"kan1-taN1/ khioh4-tioh8 hit4-khoan2-e5 chhau2-soh4/ niaN7-niaN7/, 
 chaiN2-iuN7/ piN3-kah4 chiah4-nih0 toa7-su7/?"

gia5-ke5-e5/ chiu7 kong2:
"lin2 m7-chai1-iaN2/. 
 hit4-tiau5 soh4-a2-be2/ u7 pak8 sio2-khoa2 mngh8/ ti7/ leh40 lah40."

peng5-iu2/ chiu7 koh4 mng7 i1:
"he2 si7 siaN2-he3/ nih40?"

i1/ chiu7 kong2:
"u7 chit8-chiah4 soe3-soe3-a2_chiah4/ e5 gu5/ ti7/ leh40." 
[Roman] | [Chinese] |  [English]
[偷牽牛的]IDX

有一個夯枷的,
朋友有看見伊,即問伊:
"汝做甚麼歹事即能如此的?"

伊就講:
"我對街裡經過,
 有看見在土腳,有一條草索,
 我看做無路用的物,
 就拾起來,提得就行,
 續被罰到此款."

朋友就問彼講:
"干乾拾著彼款的草索而已,
 怎樣變到此呢大事?"

夯枷的就講:
"恁不知影.
 彼條索仔尾有縳少些物在得了."

朋友就更問伊:
"彼是甚貨呢?"

伊就講:
"有一隻細細仔隻的牛在得." 
[Roman] | [Chinese] |  [English]
[A calf thief]IDX

There was a man in shackles.
A friend seeing him then asked him:
"Did you do anything wrong to become so?"

He then replied:
"As I walked by the street,
 (I) found a piece of rope on the road.
 I thought it to be something useless.
 So (I) picked it up, pulled along, and walked on.
 And then (I) got punished like this."

The friend then asked him:
"(If you) simply picked up such a rope,
 why did (you) get so seriously (punished)?"

The man in shackles then replied:
"You don't know (the fact).
 To the end of the rope was something little attached there."

The friend then asked him further:
"What's it?"

He then replied:
"It was a very very little calf there."